Vad händer med Oxelösunds Järnvägsmuseum?

Tankarna på att bygga upp ett järnvägsmuseum i Oxelösund startade redan 2012 då föreningen genomförde en måldiskussion för de kommande tio åren. Önskan var att det senast år 2022 skulle finnas ett stort Järnvägsmuseum i Oxelösund.

Som relativt nybildad förening fanns det dock många saker som skulle falla på plats innan det var dags för det stora arbetet med museiplanerna. Vi skulle först och främst få trafiktillstånd och kunna påbörja trafik med veterantåg, vilket vi nu gjort sedan december 2013.

Det stora arbetet med att formalisera ett projekt för järnvägsmuseet påbörjades 2018 och under 2019 beviljades vi ca 2 miljoner kronor i stöd från Leader Sörmlandskusten. Under 2020 erhöll vi ytterligare ca 600 000 kronor.

Så 2019 startade vi arbetet, som består av flera olika projektdelar.

  • ·        En ny museihall för utställningar ska färdigställas
  • ·        En 1000 m2 stor fordonshall ska byggas
  • ·        Nya anslutningsspår och uppställningsspår ska anläggas
  • ·        Nya säkerhetsföreskrifter ska skapas som täcker, trafik, utbildning och infrastruktur
  • ·        Utemiljön ska iordningställas för utställningar av fordon, park och cafévagn

Så hur långt har vi kommit?

Den nya museihallen står på plåts och byggnationerna inomhus är i princip klara. Montrar och diverse utställningsföremål håller på att placeras ut och ett stort arbete som nu pågår är texter, filmer och beskrivningar. Utanför hallen har vår egen järnvägspark börjat ta form.

Den stora fordonshallen står på plats, men är ännu inte spåransluten. Arbete pågår nu och inom kort sker inmätning och vår förhoppning är att arbetet med att anlägga ny infrastruktur i anslutning till lokstallet ska påbörjas under våren 2020.

Arbete med nya säkerhetsföreskrifter pågår och beräknas vara klara under första halvåret i år. I höst ska vi även ansöka om nytt tillstånd för att bedriva trafik, vilket måste göras vart femte år. Vi ansöker då även om att bli infrastrukturförvaltare.

Ett flertal fordon har införskaffats och några står nu under restauration för att kunna visas upp utomhus. Både stationärt och  i drift.

Som vi alla känner till har 2020 varit mycket speciellt och arbetet med att bygga upp vårt museum har gått mycket långsammare än vi tänkte oss. Anledningen är naturligtvis att allt det ideella arbete som planerats inte kan genomföras i den takt vi önskar med hänseende till restriktioner och framför allt för den personliga säkerheten för att undvika att våra medlemmar smittas av Coronaviruset. Det här gör tyvärr att vi inte kan annonsera ut ett fastställt datum för en invigning av museet, men håll ögonen öppna.